Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Online Trainingen en Diensten

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Adsolutely: de eenmanszaak, gevestigd aan de Coehoornsingel 117, 9711 BR Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 84155841. Adsolutely wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door Thessa de Haan.

Diensten/aanbod: alle diensten die je kunt afnemen van Adsolutely: opleidingen, cursussen, coaching, events, workshops en software producten. Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website van Adsolutely (www.adsolutely.online).

Jij/je/Opdrachtgever: jij, ofwel degene die, als ondernemer of particulier, in contact treedt met Adsolutely en/of een of meer opdrachten verstrekt aan of afneemt van Adsolutely.

Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan Adsolutely om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van aanbod van Adsolutely. Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website van Adsolutely (www.adsolutely.online).

Derden: die partijen die Adsolutely inzet voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Adsolutely. Dit zijn onder andere business coaches, sales teamleden en andere teamleden van Adsolutely.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Adsolutely.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Adsolutely, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor Adsolutely werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4 Adsolutely wijst jouw algemene voorwaarden en die van elke andere partij van de hand. De uitdrukkelijke afwijzing van jouw en andere algemene voorwaarden doet Adsolutely schriftelijk. Bij deze schriftelijke afwijzing verklaart Adsolutely haar eigen algemene voorwaarden van toepassing.

2.5 Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal Adsolutely een of meer vervangende bepalingen opstellen. Hierbij neemt Adsolutely zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht.

2.6 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als en voor zover ze specifiek en schriftelijk door Adsolutely zijn aanvaard.

2.7 Als Adsolutely geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Adsolutely op enige mate het recht verliest om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8 Adsolutely mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op de website.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Adsolutely zijn vrijblijvend.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Adsolutely aanvaardt, waarna Opdrachtgever deze per e-mail bevestigd krijgt. De overeenkomst komt ook tot stand op het moment dat Adsolutely in opdracht van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht.

3.3 Adsolutely kan niet aan haar offerte gebonden worden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.6 Indien Opdrachtgever in zijn offerte, opdrachtbevestiging of andere mededeling specificaties of instructies opgeeft voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Adsolutely aan deze specificaties of instructies voldoen. Adsolutely is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze specificaties of instructies.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Adsolutely zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Adsolutely heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 2.2 blijft bestaan.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Adsolutely aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Adsolutely worden verstrekt.

4.4 Als Opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig verstrekt, heeft Adsolutely het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Adsolutely is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Adsolutely is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.6 Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Adsolutely de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Als door Adsolutely of door Adsolutely ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.8 Adsolutely heeft het recht de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.9 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de juiste software, hardware en internetverbinding die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van de online trainingsomgeving.

4.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van toegangsrechten aan medewerkers of cursisten. Het is aan Opdrachtgever om te bepalen wie toegang krijgt en in welke mate. Adsolutely is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik. Opdrachtgever zal Adsolutely vrijwaren tegen claims van derden die verband houden met ongeautoriseerd gebruik.

4.11 Adsolutely is verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal dat hij uploadt en verstrekt aan cursisten. Adsolutely is niet aansprakelijk voor de inhoud van het materiaal dat Opdrachtgever uploadt of verstrekt. Opdrachtgever zal Adsolutely vrijwaren tegen claims van derden met betrekking tot de inhoud van dit materiaal en het gebruik daarvan.

4.12 Adsolutely heeft het recht om de inhoud of het aanbod te beëindigen, op te schorten of aan te passen als dit naar haar oordeel in strijd is met deze algemene voorwaarden of de wet. Adsolutely zal redelijke inspanningen leveren om Opdrachtgever vooraf op de hoogte te stellen van dergelijke beëindiging, opschorting of aanpassing.

4.13 Adsolutely is gerechtigd om de inhoud en functionaliteit van de online trainingsomgeving op elk moment te wijzigen en te verbeteren. Deze wijzigingen zullen geen invloed hebben op de basisfunctionaliteit van de online trainingsomgeving .

4.14 Adsolutely zal redelijke inspanningen leveren om de online trainingsomgeving beschikbaar te houden, maar geeft geen garantie dat de online trainingsomgeving te allen tijde beschikbaar zal zijn. Onderbrekingen in de beschikbaarheid van de online trainingsomgeving kunnen optreden vanwege onderhoud, updates of andere redenen. Adsolutely zal proberen Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van geplande onderbrekingen in de beschikbaarheid van de online trainingsomgeving .

4.15 Adsolutely zal redelijke inspanningen leveren om de online trainingsomgeving te beschermen tegen virussen en andere schadelijke software, maar geeft geen garantie dat de online trainingsomgeving vrij zal zijn van dergelijke bedreigingen. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zijn eigen antivirussoftware en andere beveiligingsmaatregelen te gebruiken om zijn systemen te beschermen tegen virussen en andere bedreigingen.

4.16 Bij afname van persoonlijke begeleiding, in de vorm van 1 op 1 sessies, dient Opdrachtgever dit zelf vooraf te betalen via de geboden betaalmogelijkheid en zelf in te plannen in de daarvoor bedoelde agenda. Zonder betaling vindt een geplande afspraak niet plaats. Indien Opdrachtgever persoonlijke begeleiding afneemt, dient dit binnen 1 jaar na betaling door Opdrachtgever zelf ingepland te worden. Na 1 jaar vervalt het recht op de sessie(s), zonder restitutie, indien de sessie(s) niet ingepland of gebruikt is/zijn. Adsolutely zal wekelijks voldoende agenda opties vrijhouden zodat Opdrachtgever, met uitzondering van de door Adsolutely geplande vakantieweken, zelfstandig iets in kan plannen.

4.17 Indien Opdrachtgever persoonlijke begeleiding inplant via de agenda, dienen zowel Opdrachtgever als Adsolutely op het geselecteerde tijdstip ook aanwezig te zijn. Indien dit niet lukt, dient hierover schriftelijk gecommuniceerd te zijn. Indien Opdrachtgever binnen 24 uur voor de afspraak annuleert of niet aanwezig is tijdens de sessie, wordt de sessie in rekening gebracht bij Opdrachtgever. De enige uitzondering geldt bij situaties waarin overmacht aan te tonen valt.

4.18 Adsolutely biedt een garantie van 7 dagen. Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijn van zeven dagen na betaling niet tevreden is, dient Opdrachtgever dit schriftelijk door te geven aan Adsolutely. Adsolutely betaalt het betaalde bedrag incl. BTW terug, met uitsluiting van reeds afgenomen 1 op 1 diensten en bij het voldoen aan de gestelde regels rondom de restitutie. Om de terugbetaling te ontvangen is Opdrachtgever verplicht bewijs aan te leveren van de definitieve verwijdering van alle aangeschafte bestanden, en de daarbij horende toegang en toegangsmails. Dit bewijs dient aangeleverd te worden in de vorm van een schermopname.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Adsolutely zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.2 Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Adsolutely gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Adsolutely bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Adsolutely en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

5.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Adsolutely een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.4 Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Adsolutely gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Adsolutely daardoor direct of indirect ontstaan.

5.5 Indien Adsolutely met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Adsolutely niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijzen van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Adsolutely:

 • alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Adsolutely rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Artikel 6 Opschorting en ontbinding

6.1 Adsolutely is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Adsolutely ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Adsolutely kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Adsolutely bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Adsolutely kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adsolutely op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Adsolutely de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Adsolutely tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Adsolutely gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Adsolutely gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Adsolutely op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Adsolutely de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.8 Als Adsolutely tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.9 Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Adsolutely gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.10 Als de overeenkomst wordt ontbonden, blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om hun gelding te behouden, van kracht. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om hun gelding te behouden, blijven gelden.

6.11 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is Opdrachtgever verplicht om alle door Adsolutely verstrekte informatie en materialen onmiddellijk te retourneren aan Adsolutely, en alle kopieën daarvan te vernietigen. Opdrachtgever zal Adsolutely vrijwaren tegen claims van derden met betrekking tot het gebruik van de informatie en materialen na de ontbinding van de overeenkomst.

6.12 Als de overeenkomst wordt ontbonden, zal Opdrachtgever onmiddellijk alle openstaande facturen van Adsolutely betalen.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Adsolutely is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot, (i) overheidsmaatregelen, (ii) stakingen, (iii) storingen in de levering van elektriciteit, internet, computer- of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) onverwijld door op Adsolutely in te roepen derden verleende vrijstelling van verplichtingen, (v) epidemieën en pandemieën, en (vi) ziekte, (vii) aanvallen op computer- en telecommunicatiesystemen. Adsolutely kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als de overmacht langer dan 2 maanden duurt, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.2 Als Adsolutely bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Als Adsolutely aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid als volgt beperkt:

 • De aansprakelijkheid van Adsolutely is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Adsolutely is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Adsolutely wordt uitgekeerd.
 • In afwijking van het voorgaande is de aansprakelijkheid van Adsolutely in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot maximaal het bedrag van de door Opdrachtgever aan Adsolutely betaalde vergoeding voor de betreffende opdracht.
 • De aansprakelijkheid van Adsolutely is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.000,- (zegge: duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
 • De aansprakelijkheid van Adsolutely is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade. Adsolutely is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Adsolutely.

8.2 De Opdrachtgever is gehouden Adsolutely te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Adsolutely mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Opdrachtgever dienen te komen.

8.3 Als Adsolutely aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Adsolutely wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst.

8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Adsolutely aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
 • de redelijke kosten die zijn gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
 • de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

8.5 Adsolutely is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Opdrachtgever is uitgegaan van door Adsolutely verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Adsolutely.

8.6 Adsolutely is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Adsolutely of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8.8 De aansprakelijkheid van Adsolutely is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle andere schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

8.9 Als de Opdrachtgever van Adsolutely schadevergoeding vordert, is hij verplicht om Adsolutely te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de schadevergoeding.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Adsolutely de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Adsolutely heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

9.2 Opdrachtgever verleent Adsolutely een gebruiksrecht op de door hem geleverde materialen en gegevens voor de duur van de overeenkomst. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Adsolutely is gerechtigd om de materialen en gegevens van Opdrachtgever te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor haar eigen marketingdoeleinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3 Opdrachtgever garandeert dat de materialen en gegevens die hij aan Adsolutely verstrekt geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever zal Adsolutely vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de materialen en gegevens die hij aan Adsolutely heeft verstrekt.

9.4 Als Opdrachtgever materialen en gegevens uploadt naar de online trainingsomgeving, verleent hij Adsolutely een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om deze materialen en gegevens te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden, te publiceren, aan te passen, en afgeleide werken te maken in verband met de werking en promotie van de online trainingsomgeving .

9.5 Opdrachtgever garandeert dat de materialen en gegevens die hij uploadt naar de online trainingsomgeving geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever zal Adsolutely vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de materialen en gegevens die hij naar de online trainingsomgeving heeft geüpload.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Adsolutely zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever te beschermen. Adsolutely zal deze informatie niet aan derden bekendmaken, behalve aan haar medewerkers en ingeschakelde derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Adsolutely zal haar medewerkers en ingeschakelde derden verplichten om vertrouwelijke informatie te beschermen.

10.3 Opdrachtgever zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van Adsolutely te beschermen. Opdrachtgever zal deze informatie niet aan derden bekendmaken, behalve aan zijn medewerkers en ingeschakelde derden voor zover dit nodig is voor het gebruik van de online trainingsomgeving. Opdrachtgever zal zijn medewerkers en ingeschakelde derden verplichten om vertrouwelijke informatie te beschermen.

10.4 De verplichting tot geheimhouding geldt niet als een partij vertrouwelijke informatie moet verstrekken op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 11 Privacy

11.1 Partijen zullen de geldende privacywet- en regelgeving naleven, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen.

11.2 Als Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt in de online trainingsomgeving, doet hij dit voor zijn eigen doeleinden en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtgever zal als verwerkingsverantwoordelijke voldoen aan de geldende privacywet- en regelgeving.

11.3 Adsolutely zal persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt verwerken als verwerker in de zin van de AVG. Adsolutely zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

11.4 Adsolutely zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van Opdrachtgever te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Adsolutely zal deze maatregelen regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen.

11.5 Als Adsolutely persoonsgegevens verwerkt in de online trainingsomgeving, doet zij dit uitsluitend voor zover Opdrachtgever Adsolutely hiertoe opdracht geeft. Opdrachtgever blijft verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Opdrachtgever zal als verwerkingsverantwoordelijke voldoen aan de geldende privacywet- en regelgeving.

11.6 Als Opdrachtgever gebruikmaakt van de online trainingsomgeving, kan hij persoonsgegevens van cursisten verwerken. Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtgever zal als verwerkingsverantwoordelijke voldoen aan de geldende privacywet- en regelgeving.

11.7 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat hij over de benodigde toestemming van de betrokkenen beschikt voor de verwerking van persoonsgegevens in de online trainingsomgeving . Opdrachtgever zal deze toestemmingen desgevraagd kunnen overleggen aan Adsolutely.

11.8 Als Opdrachtgever persoonsgegevens van cursisten verwerkt in de online trainingsomgeving , doet hij dit voor zijn eigen doeleinden en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtgever zal als verwerkingsverantwoordelijke voldoen aan de geldende privacywet- en regelgeving.

11.9 Opdrachtgever zal er voor zorgen dat hij over de benodigde toestemming van de betrokkenen beschikt voor de verwerking van persoonsgegevens in de online trainingsomgeving . Opdrachtgever zal deze toestemmingen desgevraagd kunnen overleggen aan Adsolutely.

11.10 Adsolutely zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van Opdrachtgever te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Adsolutely zal deze maatregelen regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen.

11.11 Opdrachtgever vrijwaart Adsolutely tegen alle aanspraken van derden in verband met de verwerking van persoonsgegevens in de online trainingsomgeving .

11.12 Als en voor zover Opdrachtgever met behulp van de online trainingsomgeving persoonsgegevens verwerkt en daarmee verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de AVG, en Adsolutely uitsluitend als verwerker in de zin van de AVG optreedt, zal Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke een schriftelijke verwerkersovereenkomst met Adsolutely sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de overeenkomst.

Artikel 12 Duur en beëindiging

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt na afloop van de duur automatisch verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij Opdrachtgever de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

12.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de dan geldende looptijd.

12.3 Ieder der partijen kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang als de andere partij in verzuim is.

12.4 Ieder der partijen kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang als de andere partij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of wordt ontbonden of geliquideerd.

12.5 Adsolutely kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang als Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Adsolutely of als Opdrachtgever in strijd handelt met de vertrouwelijkheid of privacybepalingen uit de overeenkomst.

12.7 Als de overeenkomst wordt opgezegd, eindigt het gebruiksrecht op de online trainingsomgeving en de hostingdiensten.

12.8 Als de overeenkomst wordt opgezegd, zal Adsolutely alle gegevens van Opdrachtgever in de online trainingsomgeving bewaren voor een periode van 60 dagen. Opdrachtgever kan gedurende deze periode een kopie van zijn gegevens downloaden. Na afloop van deze periode is Adsolutely gerechtigd om alle gegevens van Opdrachtgever te wissen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Adsolutely is gevestigd.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Partiële nietigheid: Als een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14.2 Wijziging van de algemene voorwaarden: Adsolutely heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Adsolutely zal de gewijzigde voorwaarden ten minste twee maanden voor de wijziging aan Opdrachtgever mededelen. Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, kan hij de overeenkomst opzeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Het gebruik van de online trainingsomgeving na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, geldt als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

14.3 Overdracht van rechten en verplichtingen: De Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet aan derden overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adsolutely.

14.4 Taal van de algemene voorwaarden: Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een vertaling van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst leidend.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 06-11-2023.